دوشنبه ۱۵/ خرداد /۱۴۰۲ ۰۱:۱۹:۳۷
سراب

گزارش کمیسیون سال 98


کمیسیون سال 98که درتیرماه باحضورجناب آقای پاکروان وآقای جعفری وآقای محبوب وسایرمربیان سرکارخانم فرقانی وخانم عبادی وخانم رنجپوروخانم علیجانی وحضورمدیریت سرکارخانم خانی برگزارگردیدکه باموضوع how tech are you مورد بحث قرارگرفت.